Vyučující

aktualizováno 9. 10.

Podle nového nařízení vlády se výjimka ze zákazu osobní účasti na výuce vztahuje již pouze na lékařské fakulty. Na FF UK tedy musí od pondělí
12. 10. 2020 prozatím do 25. 10. 2020 probíhat veškerá výuka distančně. 

Vyučující předmětů, kterých se dosavadní výjimka týkala, informují studenty zapsané v daných předmětech a  sdělí jim, jak bude výuka probíhat po dobu zpřísněných opatření.

aktualizováno 7. 10.

Doplňují informace k realizaci distanční výuky na základě podnětů ZS

Didaktická doporučení

 • Každý vyučovaný předmět musí obsahovat přímý kontakt se studenty přes některou z elektronických platforem.
 • Volba platformy a volba metod výuky je na volbě každého vyučujícího. Je možné kombinovat streamovanou výuku s dalšími metodami, např. s komentovanými prezentacemi, nahranými přednáškami, materiály k samostudiu apod. Není nezbytné, aby veškerá výuka probíhala synchronně on-line.
 • Důrazně doporučujeme přímý synchronní kontakt se studenty alespoň 1x za 14 dnů, nejméně však 1x za tři týdny.
 • Streamovanou výuku je možné (nikoliv nutné) nahrávat a dát studentům k dispozici pro off-line využití. V takových případech doporučujeme nahrávání pouze části prezentované vyučujícím. S ohledem na ochranu osobních údajů není vhodné nahrávat a sdílet prezentace, dotazy či vstupy do diskusí ze strany studentů.
 • Doporučujeme ve zvýšené míře sdílet materiály využité ve výuce se studenty, např. pptprezentace, texty apod.
 • Připomínáme, že v tomto semestru by neměla být účast na výuce (byť distanční) stanovena jako podmínka získání atestace. 

Organizační pokyny

 • Distanční výuka by v maximální míře měla probíhat v časech podle daného rozvrhu.
 • Objevily se případy, kdy byla v dobré víře navýšena kapacita předmětů pro distanční výuku bez ohledu na kapacitu místnosti, do které je předmět rozvržen. V těchto případech může nastat problém po případném návratu k prezenční výuce. Tyto případy budeme řešit individuálně a obecně prosíme o dodržování kapacit předmětů s ohledem na kapacitu místností.
 • I nadále lze hledat podporu na webu elearning.ff.cuni.cz.

aktualizováno 21. 9.

Aktualizované pokyny k organizaci studia v zimním semestru 2020/2021 podle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020, které s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole.

Předměty plánované pro zimní semestr musí být připraveny pro distanční výuku.

 • Je třeba upravit sylaby předmětů, aby obsahovaly jasně definované formy výuky a podmínky získání atestace. Náročnost předmětu a celková studijní zátěž by měly zůstat stejné jako při prezenční výuce.
 • Do distanční výuky je třeba zařadit přímý kontakt se studenty přes některou z elektronických platforem. Není možné, aby výuka probíhala pouze formou předávání studijních materiálů a samostudiem. Podporu pro přípravu výuky naleznete na https://elearning.ff.cuni.cz/.
 • Na každé základní součásti bude kolegům k dispozici alespoň jeden pracovník proškolený v distančním zkoušení.
 • Při realizaci distanční výuky doporučujeme dodržovat rozvrh, který byl naplánován pro prezenční výuku (s výjimkami viz níže). Jak se ukázalo v minulém semestru, nepravidelnosti, změny a posuny různého druhu vedou k časovým kolizím a celkově činí výuku pro studenty nepřehlednou.

Podle výše uvedeného nařízení se zákaz osobní přítomnosti nevztahuje na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a klinickou a praktickou výuku a praxi (více viz aktualita z 18. 9.).

 • Vedoucí základní součásti ve spolupráci s garantem studijního programu zhodnotí, na které předměty vypsané pro zimní semestr se nařízení nevztahuje. Bližší informace obdrží vedoucí základních součástí e-mailem.
 • Vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje epidemické situace a možným dalším opatřením doporučujeme naplánovat tyto předměty co nejdřív po začátku semestru a zvážit např. blokovou výuku, umožnit studentům realizaci individuálních praxí u externích subjektů i v době distanční výuky, přenést výuku do exteriéru (např. uměnovědné semináře, exkurze apod.).
 • Je třeba promyslet alternativní plnění pro případ úplného zákazu osobní přítomnosti ve výuce, příp. počítat s posunem předmětu do letního semestru.

Předměty, které nelze smysluplně převést do distanční výuky a současně se na ně nevztahuje výjimka z nařízení o zákazu osobní přítomnosti ve výuce, budeme řešit individuálně po domluvě s vedoucími základních součástí.

 • Vedoucí základní součásti ve spolupráci s garantem studijního programu připraví seznam těchto předmětů.
 • Povinné a povinně volitelné předměty je možné přesunout do letního semestru, příp. nahradit předměty, které byly plánované pro letní semestr a jsou vhodné pro převedení do distanční formy.
 • Volitelné předměty je možné pro tento semestr nerealizovat a posunout do letního semestru, příp. nahradit jiným vhodným předmětem.
 • Při přesunech mezi semestry, resp. při rušení předmětů pečlivě zvažujte celkovou studijní zátěž v letním semestru. Studenti by měli mít možnost plnit své studijní povinnosti vyváženě v průběhu celého akademického roku. Přílišná kumulace předmětů v letním semestru hrozí nepřiměřenou studijní zátěží v druhé polovině akademického roku a následně zvýšenou mírou nezvládnutí studijních povinností.
 • Při záměnách předmětů se snažte maximálně držet již vytvořených rozvrhů. Nařízení pražské hygienické stanice je prozatím platné pouze do 31. 10. 2020. Pokud bychom se v listopadu vraceli k prezenční výuce, je třeba mít rozvržené prostory pro její realizaci. Velké změny v existujícím rozvrhu by mohly způsobit značné organizační komplikace a narušit hladký přechod mezi distanční a prezenční formou.

Opatření k organizaci studia od 1. 10. 2020

aktualizováno 17. 9.

FF UK zahájí výuku v akademickém roce 2020/2021 hybridní formou.Primárně bude probíhat standardní prezenční výuka. V odůvodněných případech, které jsou popsány níže, bude možné zahájit výuku distančně, příp. obě formy v průběhu semestru střídat.

Pokyny k realizaci prezenční výuky

Studenti i vyučující jsou povinni dodržovat všechnahygienická opatření podle vládních nařízení. Informace jsou vždy aktualizovány na hlavní stránce https://koronavirus.ff.cuni.cz/

V případě karantény vyučujícího a/nebo významné části studentů lze v průběhu semestru opakovaně měnit formu výukyz prezenční na distanční a obráceně. O těchto změnách musí být studenti včas a řádně informováni e-mailem, nebo jinou předem domluvenou formou. 

Vyučující umožní studentům, kteří se ocitli v karanténě, příp. se z jiných relevantních důvodů nemohou zúčastnit výuky (např. zahraniční studenti), pokračování ve výuce s využitím alternativních forem, např. připojení do výuky přes některou z elektronických platforem. Vyučující i studenti jsou povinni zůstat ve vzájemném kontaktu. Studenti podle pokynů vyučujícího plní příp. alternativní zadání. 

Vyučující ani studenti nemusí po skončení karantény/nemoci předkládat lékařské potvrzení. Drží se pokynů hygienické stanice a praktického lékaře. Apelujeme na osobní odpovědnost všech členů akademické obce, aby při příznacích respiračního onemocnění zůstali doma a zamezili tak případnému šíření nemoci.

Praxe a exkurze naplánované podle studijního plánudoporučujeme realizovat podle možností co nejdříve. Dále je třeba promyslet 1) jejich možný posun v průběhu akademického roku, příp. prázdnin, pokud by epidemická situace zabránila jejich realizaci podle plánu, 2) možnost alternativního plnění, tam kde je to možné. 

Zejména u předmětů určených pro studenty 1. ročníků doporučujeme s ohledem na jejich adaptaci na nové prostředízahájení výuky prezenční formou. Alternativně je možné uspořádat alespoň jednorázové úvodní setkání v rámci základní součásti.

Doporučení k přípravě sylabů

Všechny sylaby předmětů vyučovaných v ZS 2020/2021 by měly zohlednit možnost přechodu na distanční výuku. Cílem je, abychom byli připraveni na případný přechod na kompletně distanční výuku v průběhu semestru. Úprava sylabu musí být dokončena a vyvěšena před otevřením SIS pro zápis do předmětů.

V sylabu je třeba jasně formulovat požadavky ke splnění atestace pro případ prezenční i distanční výuky. Obě formy výuky i atestací musí znamenat pro studenty obdobnou studijní zátěž a objem práce. 

Pro tento semestr nedoporučujeme jako podmínku atestace požadovat přítomnost ve výuce. Omluvení nepřítomnosti až na výjimky nelze podmiňovat lékařským potvrzením.

Zahájení a realizace výuky distanční formou

V odůvodněných případech lze výuku v ZS 2020/2021 zahájit a realizovat kompletně distanční formou. Po schválení vedoucím základní součásti (ZS) ve spolupráci s garantem studijního programu lze požádat děkana o převedení předmětu do distanční formy. Žádost podává děkanovi vedoucí ZS souhrnně prostřednictvím proděkanky pro studium do 23. 9. 2020. (Podrobné informace obdrží vedoucí ZS.)

Žádat o distanční výuku lze zejména z následujících důvodů:

1. „velké předměty“ – Předmět s velkou kapacitou studentů, u kterého nelze s ohledem na prostorové možnosti fakulty zajistit učebnu garantující dodržování hygienických pravidel a současně z kapacitních důvodů není možné rozdělení studentů na paralelky.

2. „zdravotní rizika“ – Předmět zajišťovaný vyučujícím, který patří do některé z rizikových skupin a z provozních/odborných či jiných důvodů není možné zajistit jeho nahrazení jiným kolegou.

3. „zahraniční studenti“ – Předmět, u kterého lze důvodně předpokládat účast významného počtu studentů, kteří se nebudou moci zúčastnit prezenční výuky. Posouzení významného počtu studentů je v kompetenci vedoucího katedry ve spolupráci s garantem programu. 

V případě realizace předmětu ve více paralelkách je možné požádat o plně distanční formu pro jednu z nich a další realizovat prezenčně. 

Harmonogram žádostí je nastaven tak, aby do otevření SIS pro zápis předmětů bylo studentům jasné, do jaké formy předmětu se zapisují. 

Distanční výuka musí obsahovat prvky přímého kontaktu se studenty přes některou z elektronických platforem. Není možné výuku realizovat pouze zasíláním materiálů pro samostudium. Pokud je to možné, je třeba dodržovat časy výuky uvedené v rozvrhu pro prezenční výuku.

aktualizováno 15. 9.

Vedoucí ZS prosíme, aby s kolegy ze svého pracoviště probrali co nejdříve následující: 

 • způsob komunikace uvnitř ZS v případě přechodu na DV – aktualizaci kontaktů, využívání on-line platforem pro porady ZS atd.,
 • úpravu sylabů předmětů, aby byly flexibilní a využitelné i pro případ DV – doporučujeme snížit váhu/podmínku účasti na výuce jako kritérium hodnocení, příp. promyslet alternativní plnění této podmínky pro studenty, kteří se např. z důvodu karantény nebudou moci zúčastnit,
 • způsob realizace předmětů vypsaných pro ZS v případě uzavření škol a přechodu na DV,
 • stanovení konzultačních hodin kombinujících prezenční a on-line formu, aby byli vyučující dostupní pro konzultace i studentům, kteří se nebudou moci osobně dostavit,
 • ke zvážení dáváme volbu jednotné platformy pro každou ZS. Nemáme ambici zavádět jednotnou platformu pro celou fakultu, nicméně určité sjednocení alespoň na úrovni ZS by studentům usnadnilo situaci. 

V prvním týdnu semestru doporučujeme: 

 • aktualizovat kontakty na studenty jednotlivých studijních předmětů pro elektronickou komunikaci,
 • domluvit a vyzkoušet komunikaci se studenty na zvolené on-line platformě, zkontrolovat, že mají všichni studenti přístup,
 • informovat studenty, jak bude probíhat výuka v případě uzavření škol,
 • informovat studenty o podmínkách splnění předmětu, vč. případných variant pro prezenční/distanční výuku, možnostech nahrazení přímé účasti na výuce apod.

Povinná evidence případů Covid-19

Na základě sdělení rektora jsme jako fakulta povinni evidovat všechny případy Covid-19 pozitivních zaměstnanců. Pokud budete mít pozitivní test na Covid-19, oznamte prosím tuto skutečnost obratem na kontaktní email koronavirus@ff.cuni.cz. Kromě jména uveďte do zprávy i číslo zaměstnance, příp. alespoň vaše pracoviště.