Aktuálně: informace a pokyny pro studenty a zaměstnance FF UK / Current Information and Instructions for Students and Staff of CU FA

Obecné informace

English see below

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 12. 1. v sekci Knihovna:

Od středy 13. 1. 2021 bude v omezeném režimu opět obnoven výdej objednaných výpůjček.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 8. 1. v sekci Studenti a Vyučující: Aktuální informace k možnostem osobních konzultací od 11. 1. 2021.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 1. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k zpřísnění některých pravidel formulovaných usnesením vlády z 23. prosince 2020 a následným přechodem do 5. stupně PES.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 29. 12. v sekci Knihovna:

Od 4. 1. 2021 až do odvolání budou uzavřeny všechny knihovny FF UK v souvislosti s přechodem ČR do 5. stupně PES.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 1. 12. v sekci Studenti a Vyučující:

Přes aktuální uvolnění některých opatření formulovaných usnesením vlády ze dne 30. 11. 2020, veškerá výuka na FF UK bude do konce semestru pokračovat distančním způsobem.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 25. 11. v sekci Studenti a Vyučující:

Veškerá výuka na FF UK i nadále pokračuje distanční formou. Výjimky definované posledním nařízením vlády se na FF UK vzhledem k charakteru výuky nevztahují.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 11. [informace v českém znakovém jazyce]

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Dne 4. 11. 2020 vyhlásil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav na celé univerzitě, a to s účinností od 5. 11. 2020. Zároveň pan rektor tímto opatřením jmenoval ústřední krizový štáb UK. Vyhlášení mimořádného stavu znamená, že je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy. Tedy zejména: všechny univerzitní a fakultní orgány a komise mohou jednat distančně nebo hlasovat per rollam; je možné zkrátit některé procesní lhůty; a všechny volby do akademických senátů mohou probíhat elektronicky. Mimořádný stav trvá do odvolání, nejdéle však 60 dní.

Všechna dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti. Univerzita Karlova zveřejňuje informace ke koronavirové situaci zde, Filozofická fakulta UK na webu koronavirus.ff.cuni.cz.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 30. 10. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k organizaci ZS 2020/21

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 25. 10. v sekci Studenti: Informace ke konání SDZK a obhajob disertačních prací

OD 22. 10. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU UZAVŘENY VŠECHNY KNIHOVNY FF UK V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR.

[informace v českém znakovém jazyce]

Všechny výpůjčky končící v období uzavírky knihovny budou prodlouženy. Lhůta pro vrácení dotčených výpůjček bude končit 14 kalendářních dnů po znovuotevření knihovny. Výdej knih na základě objednávky v Centrálním katalogu UK prozatím není možné zavést.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 14. 10. v sekci Obecné informace aktualizovány pokyny ze dne 17. 9. a 18. 9.:

[informace v českém znakovém jazyce]

Platí zákaz osobní přítomnosti studentů při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Z tohoto zákazu již nejsou žádné výjimky, které by se týkaly studijních programů na FF UK. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na návštěvy knihoven. Ze zákazu jsou dále vyňaty tyto dvě výjimky:

 • možnost zkoušek, pokud se jich v jeden čas účastní 10 nebo méně osob,
 • možnost konání pedagogických praxí v mateřských, základních a středních školách.

Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.

Hromadné akce lze konat v maximálním počtu 6 osob. Toto omezení se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů FF UK a na zkoušení studentů.

Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 nebo nařízenou karanténu na email koronavirus@ff.cuni.cz

Povinné nošení roušek kryjících ústa a nos platí ve všech prostorech vysokých škol včetně kanceláří, výjimku mají:

 • osoby v kanceláři, které mají pracovní místa od sebe vzdálená alespoň 2 metry,
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 12. 10. v sekci Obecné informace aktualizovány pokyny ze dne 30. 9.:

Úřední hodiny děkanátu jsou od 12. 10. 2020 do odvolání omezené na tyto dny:

úterý 9:00–12:00
čtvrtek 14:00–16:00

Všem studentům a zaměstnancům fakulty doporučujeme si nainstalovat a aktivovat aplikaci eRouška.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 18. 9.; informace o přítomnosti zaměstnanců v prostorách fakulty aktualizována 30. 9., zákaz osobní přítomnosti studentů 9. 10.

Podle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č.12/2020 se s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole. Opatření prozatím platí do 31. 10. 2020. 

Platí zákaz osobní přítomnosti při studiu na vysoké škole a úšastníků kurzů celoživotního vzdělávání. U tohoto zákazu njiž nejsou žádné výjimky, které by se týkaly studijních programů na FF UK. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na návštěvy knihoven. Ze zákazu jsou dále vyňaty tyto dvě výjimky:

 • možnost zkoušek, pokud se jich v jeden čas účastní 10 nebo méně osob;
 • možnost konání pedagogických praxí v mateřských, základních a středních školách.

Individuální konzultace je možné konat pouze distanšní formou.

Přítomnost zaměstnanců v prostorách fakulty zatím není při dodržení obecně platných hygienických pravidel omezena s výjimkou budov Celetná 20, Celetná 13 a Karolinum, kde je přítomnost osob v době od 19:00–6:00 možná pouze na základě předchozího souhlasu rektora UK.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 17. 9.; informace týkající se konání hromadných akcí a povinného nošení roušek aktualizovány 14. 10.

 • Hromadné akce lze konat v maximálním počtu 6 osob. Toto omezení se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů FF UK a zkoušení studentů.
 • Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 nebo nařízenou karanténu na email koronavirus@ff.cuni.cz
 • Povinné nošení roušek kryjících ústa a nos platí ve všech prostorech vysokých škol včetně kanceláří, výjimku mají:
  • osoby v kanceláři, které mají pracovní místa od sebe vzdálenáalespoň 2 metry,
  • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu.
 • Studenti a zaměstnanci fakulty mohou využít zvýhodněných cen při testování na koronavirus na 1. LF UK.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 9.

 • Zaměstnanec nahlásí kontakt s onemocněním covid-19 svému vedoucímu pracoviště, toho také informuje o nařízené karanténě a pracuje z domova.
 • Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 na email koronavirus@ff.cuni.cz. Je třeba uvést osobní číslo zaměstnance (uvedeno na Průkazu zaměstnance)/ ID studenta, místo pobytu a datum, kdy obdržel výsledek testu. Nahlášení je pro potřeby evidence v rámci UK.
 • Karanténu ostatních zaměstnanců nařídí hygienická stanice. Vedení fakulty doporučuje – v souladu s pokyny hygienické stanice – dobrovolnou karanténu všem zaměstnancům, kteří byli ve fyzickém kontaktu s nakaženou osobou na vzdálenost menší než 2 metry po dobu delší než 15 minut.
 • Návrat vyléčených zaměstnanců do pracovního procesu se řídí pokyny hygienické stanice. Vedoucí pracoviště může rozhodnout o tom, že bude zaměstnanec po určitou dobu pracovat z domova.

Pro zaměstnance: aktuálně platná zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí najdete zde.

General information

UPDATED 8/4 in the section Degree Students and Teachers:

Based on the government resolution from 7 January 2021, individual consultations (ie one student and one academic staff member) may take place from Monday 11 January, after prior agreement with the teacher.

UPDATED 1/4 in the section Degree Students and Teachers:

Even after the tightening of some of the rules formulated by the Government Resolution from December 23, 2020 and the subsequent transition to the 5th level of the Anti-epidemic system (PES), it still applies that exams in the winter examination period can take place in two ways:

 • In person with the participation of a maximum of 10 people (incl. teacher) in compliance with generally applicable hygiene regulations (social distancing, wearing face masks, etc.),
 • Remotely (or hybrid) using one of the electronic platforms and tools. You can find more at https://elearning.ff.cuni.cz/.

The choice of the form of exam is up to the guarantor of each course.

UPDATED 12/29 in the section Library:

FROM JANUARY 4 2021 UNTIL FURTHER NOTICE, ALL FF UK LIBRARIES WILL BE CLOSED IN CONNECTION WITH THE TRANSITION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE 5TH STAGE OF THE ANTI-EPIDEMIC SYSTEM.

UPDATED 11/25 in the section Degree Students and Teachers:

Despite the current relaxation of some measures formulated by the government resolution on 30 November 2020, all teaching at the Faculty of Arts, Charles University will continue in a remote format until the end of the semester.

UPDATED 11/25 in the section Degree Students and Teachers:

All teaching at the Faculty of Arts, Charles University continues in the remote format. Because of the nature of teaching, exceptions defined by the last government regulation do not apply to the Faculty of Arts.

UPDATED 11/24 in the section Library: From Tuesday, December 1, the lending services of the FF UK libraries will be launched again in limited mode.

UPDATED 11/6 in the section Degree students and Exchange studentes about the coming to the Czech Republic

UPDATED 11/4

Declaration of a state of emergency at Charles University

On 4 November 2020, the Rector of Charles University, prof. Tomáš Zima, by the Rector’s measure No. 46/2020, declared a state of emergency at the entire university, effective from 5 November 2020. At the same time, the Rector appointed the Central Crisis Staff of Charles University with this measure. The declaration of a state of emergency means that it is possible to proceed in accordance with Articles 66c to 66e of the Statute of Charles University. In particular: all university and faculty bodies and commissions may act remotely or vote in writing; it is possible to shorten certain procedural time limits; and all elections to academic senates can take place electronically. The state of emergency lasts until revoked, but no longer than 60 days.

All measures taken so far remain in effect. Charles University publishes information on the coronavirus situation at the Faculty of Arts on koronavirus.ff.cuni.cz. 

UPDATED 30/10 in the section Students and Teachers about the organisation of teaching in winter semester 2020/2021

UPDATED 12/10 in the section General information from 30/9:

Following govermental measures valid from 12 October until further notice Faculty Administration office hours will be limited to:

Tuesday 9am–12am
Thursday 14pm–16pm

UPDATED 10/2 in the section General information from 15/9:

 • Mass events can be held in a maximum of 10 people. This restriction does not apply to meetings and sessions of the bodies of the Faculty of Arts, Charles University and to meetings of working groups.
 • Each employee and student must immediately report a positive test for covid-19 or an ordered quarantine to the email address koronavirus@ff.cuni.cz

UPDATED 9/30 in the section General information from 9/18: The presence of employees on the faculty premises is not yet limited if in compliance with generally applicable hygiene rules, with the exception of the Celetná 20, Celetná 13 and Karolinum buildings, where the presence of persons between 19:00 and 6:00 is only possible with the prior consent of the Rector of Charles University.

Following govermental measures valid from 12 October until further notice Faculty Administration office hours will be limited to:

Tuesday 9am -12am
Thursday 14pm – 16pm

updated 9/18

As per the regulation of the Public Health Office of the City of Prague No. 12/2020, personal participation of students in university teaching is prohibited as of September 21, 2020. For the time being, this measure is valid through October 31, 2020.

Based on this regulation, teaching in the 2020/2021 academic year will start on October 1, 2020 in the form of distance learning.

At the latest, in the first week of teaching all students will receive information from their teachers about a specific form of teaching adopted in their courses. Introductory information will be sent to students via the e-mail provided in the Information System (SIS). Other ways of communication (e.g., e-mail, group chat, etc.) will be determined by the teacher. Teachers and students are required to regularly monitor their e-mail, as well as current information published on the koronavirus.ff.cuni.cz website.

The ban on personal presence does not apply to:

 • Individual visits to study rooms and libraries – opening hours and conditions of visiting FF UK libraries will be specified.
 • Individual consultations.
 • Examining in the presence of a maximum of 10 persons.
 • Laboratory, experimental or artistic work in the presence of a maximum of 15 persons – in the conditions of FF UK, this exception typically applies to arts disciplines and to work in interpreting labs.
 • Clinical and practical teaching and practice – at FF UKespecially programmes preparing for regulated professions and other study programmes whose study plans involve internships, excursions, training or similar courses with practical teaching.

At this stage, the presence of employees on faculty premises is not limited, provided that generally valid hygienic rules are observed.

UPDATED 9/15

 • Mass events can be held in a maximum of 10 people. This restriction does not apply to meetings and sessions of the bodies of the Faculty of Arts, Charles University and to meetings of working groups.
 • The wearing of masks covering the mouth and nose is mandatory in all common interior spaces of university buildings, which in our case means all corridors, CU FA Library areas and toilets.
 • The obligation to use masks  also applies to:
  • the Dean’s Office during office hours and during any meeting, even outside office hours,
  • meetings of the CU FA Scientific Board,  Academic Senate, and  Disciplinary Committee.
 • Students and staff of the faculty can take advantage of discounted prices when testing for coronavirus at the 1st Faculty of Medicine, Charles University.
 • The employee reports exposure to covid-19 to his/her office supervisor, informs him/her about the ordered quarantine, and works from home.
 • Each employee and student must immediately report a positive test for covid-19 or an ordered quarantine to the email address koronavirus@ff.cuni.cz. It is necessary to include the ID number of the employee/student (as written on the Employee Card/student ID), place of residence and the date when he/she received the test result. The report is required for records within the university.
 • Quarantine of other employees will be determined by the hygienic station. The management of the faculty recommends, in accordance with the instructions of the hygienic station, voluntary quarantine for all employees who have been in physical contact with an infected person at a distance of less than 2 metres, for more than 15 minutes.
 • The return of cured employees to the workplace is governed by the instructions of the hygiene station. The head of the workplace can decide that the employee will work from home for a specified period of time.
 • For employees: If you receive a positive test result for Covid-19, please report it immediately via koronavirus@ff.cuni.cz. In addition to your name, please include employee number or your department in the e-mail.