Aktuálně: informace a pokyny pro studenty a zaměstnance FF UK / Current Information and Instructions for Students and Staff of CU FA

Obecné informace

English see below

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 30. 9. v sekci Obecné informace aktualizovány pokyny ze dne 18.9.: Přítomnost zaměstnanců v prostorách fakulty zatím není při dodržení obecně platných hygienických pravidel omezena s výjimkou budov Celetná 20, Celetná 13 a Karolinum, kde je přítomnost osob v době od 19:00 – 6:00 možná pouze na základě předchozího souhlasu rektora UK.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 24. 9. v sekci Pro studenty: promoce, výdej průkazů UK, menzy, koleje.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 24. 9. v sekci Obecné informace aktualizován první bod pokynů ze dne 17. 9.: Počet osob na jednom shromáždění je maximálně 500 osob. Veškeré hromadné akce konané od počtu 10 osob lze konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 23. 9. v sekci Pro studenty: Možnosti zápisu do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Všem studentům a zaměstnancům fakulty doporučujeme si nainstalovat a aktivovat aplikaci eRouška.

aktualizováno 18. 9.; bod aktualizován 30. 9.

Podle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č.12/2020 se s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole. Opatření prozatím platí do 31. 10. 2020. 

Výuka v akademickém roce 2020/2021 bude na základě tohoto nařízení zahájena 1. 10. 2020 distanční formou. 

Nejpozději v prvním týdnu výuky obdrží všichni studenti informace od vyučujících jednotlivých předmětů o konkrétní formě výuky. Úvodní informace budou studentům rozeslány na e-mailovou adresu uvedenou ve Studijním informačním systému (SIS). Další způsob komunikace (např. e-mail, skupinový chat apod.) určí vyučující. Vyučující i studenti  jsou povinni pravidelně sledovat e-mail a aktuální informace zveřejňované na webu koronavirus.ff.cuni.cz. 

Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na:

 • Individuální návštěvy studoven a knihoven – provozní podmínky knihoven FF UK budou upřesněny.
 • Individuální konzultace.
 • Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob.
 • Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob – v podmínkách FF UK se tato výjimka typicky týká uměnovědných oborů a práce v tlumočnických laboratořích.
 • Klinickou a praktickou výuku a praxi – na FF UK zejména programy připravující na regulované profese a další studijní programy, které mají ve studijních plánech praxe, exkurze, stáže či obdobné předměty realizující praktickou výuku. 

Přítomnost zaměstnanců v prostorách fakulty zatím není při dodržení obecně platných hygienických pravidel nijak omezena.

aktualizováno 17. 9.; první bod aktualizován 24. 9.

 • Počet osob na jednom shromáždění je maximálně 500 osob. Veškeré hromadné akce konané od počtu 10 osob lze konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
 • Povinné nošení roušek kryjících ústa a nos platí od 18. 9. 2020 ve všech prostorech vysokých škol včetně kanceláří, výjimku mají:
  • osoby v kanceláři, které mají pracovní místa od sebe vzdálená alespoň 2 metry,
  • přednášející,
  • studenti a vyučující při výuce tělocviku a také zpěvu a podobných aktivit, jejichž charakter nošení roušky neumožňuje
 • Studenti a zaměstnanci fakulty mohou využít zvýhodněných cen při testování na koronavirus na 1. LF UK.

aktualizováno 15. 9.

 • Zaměstnanec nahlásí kontakt s onemocněním covid-19 svému vedoucímu pracoviště, toho také informuje o nařízené karanténě a pracuje z domova.
 • Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 na email koronavirus@ff.cuni.cz. Je třeba uvést osobní číslo zaměstnance (uvedeno na Průkazu zaměstnance)/ ID studenta, místo pobytu a datum, kdy obdržel výsledek testu. Nahlášení je pro potřeby evidence v rámci UK.
 • Karanténu ostatních zaměstnanců nařídí hygienická stanice. Vedení fakulty doporučuje – v souladu s pokyny hygienické stanice – dobrovolnou karanténu všem zaměstnancům, kteří byli ve fyzickém kontaktu s nakaženou osobou na vzdálenost menší než 2 metry po dobu delší než 15 minut.
 • Návrat vyléčených zaměstnanců do pracovního procesu se řídí pokyny hygienické stanice. Vedoucí pracoviště může rozhodnout o tom, že bude zaměstnanec po určitou dobu pracovat z domova.

Pro zaměstnance: aktuálně platná zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí najdete zde.

General information

UPDATED 9/30 in the section General information from 9/18: The presence of employees on the faculty premises is not yet limited if in compliance with generally applicable hygiene rules, with the exception of the Celetná 20, Celetná 13 and Karolinum buildings, where the presence of persons between 19:00 and 6:00 is only possible with the prior consent of the Rector of Charles University.

updated 9/18

As per the regulation of the Public Health Office of the City of Prague No. 12/2020, personal participation of students in university teaching is prohibited as of September 21, 2020. For the time being, this measure is valid through October 31, 2020.

Based on this regulation, teaching in the 2020/2021 academic year will start on October 1, 2020 in the form of distance learning.

At the latest, in the first week of teaching all students will receive information from their teachers about a specific form of teaching adopted in their courses. Introductory information will be sent to students via the e-mail provided in the Information System (SIS). Other ways of communication (e.g., e-mail, group chat, etc.) will be determined by the teacher. Teachers and students are required to regularly monitor their e-mail, as well as current information published on the koronavirus.ff.cuni.cz website.

The ban on personal presence does not apply to:

 • Individual visits to study rooms and libraries – opening hours and conditions of visiting FF UK libraries will be specified.
 • Individual consultations.
 • Examining in the presence of a maximum of 10 persons.
 • Laboratory, experimental or artistic work in the presence of a maximum of 15 persons – in the conditions of FF UK, this exception typically applies to arts disciplines and to work in interpreting labs.
 • Clinical and practical teaching and practice – at FF UKespecially programmes preparing for regulated professions and other study programmes whose study plans involve internships, excursions, training or similar courses with practical teaching.

At this stage, the presence of employees on faculty premises is not limited, provided that generally valid hygienic rules are observed.

updated 9/15

 • The number of people at one meeting, class or event should not exceed 500.
 • The wearing of masks covering the mouth and nose is mandatory in all common interior spaces of university buildings, which in our case means all corridors, CU FA Library areas and toilets.
 • The obligation to use masks  also applies to:
  • the Dean’s Office during office hours and during any meeting, even outside office hours,
  • meetings of the CU FA Scientific Board,  Academic Senate, and  Disciplinary Committee.
 • Students and staff of the faculty can take advantage of discounted prices when testing for coronavirus at the 1st Faculty of Medicine, Charles University.
 • The employee reports exposure to covid-19 to his/her office supervisor, informs him/her about the ordered quarantine, and works from home.
 • Each employee and student will immediately report a positive test result for covid-19 via koronavirus@ff.cuni.cz. It is necessary to include the ID number of the employee/student (as written on the Employee Card/student ID), place of residence and the date when he/she received the test result. The report is required for records within the university.
 • Quarantine of other employees will be determined by the hygienic station. The management of the faculty recommends, in accordance with the instructions of the hygienic station, voluntary quarantine for all employees who have been in physical contact with an infected person at a distance of less than 2 metres, for more than 15 minutes.
 • The return of cured employees to the workplace is governed by the instructions of the hygiene station. The head of the workplace can decide that the employee will work from home for a specified period of time.
 • For employees: If you receive a positive test result for Covid-19, please report it immediately via koronavirus@ff.cuni.cz. In addition to your name, please include employee number or your department in the e-mail.