Aktuálně: informace a pokyny pro studenty a zaměstnance FF UK / Current Information and Instructions for Students and Staff of CU FA

Informace pro uchazeče najdete zde.

_________________________________________

Obecné informace

English see below

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 29. 6.

Dne 28. 6. 2021 bylo vydáno opatření rektora 27/2021 Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce, kterým se ruší všechna přechodná opatření související s organizací práce v koronavirové situaci a režim na fakultě se vrací do běžného stavu. Budovy fakulty jsou tedy otevřeny i pro veřejnost, končí povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro všechny zaměstnance univerzity.

S účinností od 1. července 2021 se také ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách. Univerzita Karlova s ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, která jí ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje ke dni 30. června 2021 činnost testovacího centra, zaměstnanci ani studenti nebudou kontrolováni u vstupu do budov. Zaměstnanci mohou využít testů, které jsou hrazeny z pojištění – dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy měsíčně.

Nadále zůstává v platnosti povinnost nošení respirátorů uvnitř budov.

_________________________________________

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 8. 6. v sekci Studenti a Vyučující:

Od 8. 6. mohou do budov fakulty vstoupit jen studenti a zaměstnanci, kteří splňují jednu z následujících možností

 • nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 7 dnech proveden v rámci testovacích kapacit Univerzity Karlovy nebo jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb. Je možné se prokázat testem z jiné organizace (např. zaměstnání), za podmínky, že je odběr proveden certifikovaným antigenním testem a na potvrzení je razítko, které garantuje, že test proběhl za účasti pověřené osoby dohlížející na správnost testu.
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení (k dispozici na vrátnici nebo čestné prohlášení);
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka od aplikace dávky očkovací látky a odevzdají čestné prohlášení.
  • v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení.
 • Absolvovali nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem a odevzdají čestné prohlášení.

Testování v rámci Univerzity Karlovy je možné na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, v pracovní dny 7.00–17.00 a o víkendech 9.00–16.00. 

Od 8. 6. je možné obnovit běžný provoz fakulty za těchto podmínek:

 • při vzdělávání (s výjimkou praktické výuky a praxí), zkouškách a přijímacích zkouškách je nutno dodržovat rozestupy mezi osobami alespoň 1,5 metru,
 • stále platí zákaz zpěvu,
 • sportovat je možno ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině

Nadále platí povinnost nošení respirátorů ve všech prostorách fakulty včetně kanceláří, výjimku mají:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, která nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména zpěv, tělocvik, hra na dechové nástroje),
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • osoby pracující v kanceláři s jedním spolupracovníkem,
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu,
 • zákazníci provozovny stravovacích služeb v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu

Opatřením rektora 22/2021 byl prodloužen mimořádný stav na UK do 25. 6. Nadále tedy platí OR 8/2021, které nařizuje plošně pro všechny zaměstnance UK výkon práce z domova. Výjimku k přístupu na pracoviště může udělit děkan fakulty.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 21. 5. v sekci Knihovna:

[informace v českém znakovém jazyce]

Od úterý 25. 5. 2021 dochází ke znovuotevření knihoven v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2), Knihovny Šporkova paláce a Knihovny mongolistiky a tibetanistiky. Stávající režim výdeje objednaných knih je v těchto knihovnách ukončen k 21. 5. 2021. Knihovny FF UK na adrese Celetná 20 zůstávají z důvodu rekonstrukce mimo provoz a omezený režim výpůjček na základě objednávky zůstává v těchto knihovnách zachován.

Více informací, otevírací doby a podmínky provozu najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/2021/05/provoz-knihoven-ff-uk-od-25-5-2021/

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 27. 4. v sekci Studenti a Vyučující:

[informace v českém znakovém jazye]

Atestace ve zkouškovém období letního semestru mohou probíhat dvěma způsoby:

 • prezenčně za dodržení aktuálně platných opatření
 • distančně (případně částečně distančně, tj. hybridně) za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/.

Volba formy atestace je na garantovi každého předmětu.

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském stupni studia proběhnou v tzv. hybridní podobě, jak je plánováno.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 3. v sekci Studenti: Omezení vstupu do hl. budovy FF UK:

Od středy 17. 3. bude při vstupu na fakultu probíhat kontrola negativních testů u zaměstnanců univerzity. Ke vstupu studentů do budov nebylo vydáno žádné omezující opatření ani ze strany vlády, ani ze strany Rektorátu UK. Počítejte však prosím s tím, že u vstupu do budovy bude třeba předložit studentský průkaz – pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy vstoupit.

Prosíme, abyste vstup do budovy omezili na opravdu nezbytné případy a dodržovali předepsaná opatření, zejména nošení ochranných pomůcek, dodržování rozestupů a dezinfekci rukou.

Úřední hodiny podatelny jsou od pondělí do pátku v čase 9–12. Aby nebylo nutné vstupovat do budovy, bude možné využít nejen mimo úřední hodiny, ale i během nich schránku podatelny, která bude od 17. 3. umístěna na vstupních dveřích do budovy.

Stále platí, že studijní oddělení, zahraniční oddělení, oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a referát přijímacího řízení zůstávají v čase úředních hodin (út 9–12, čt 14–16) pro studenty v provozu, nicméně vás prosíme, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

_________________________________________

General information

UPDATED 6/26

Entry to faculty of Arts buildings 

As of July 1st, it is no longer necessary to show a negative Covid-19 test to enter Faculty of Arts buildings. Nonetheless, please stay home if you are experiencing symptoms of Covid-19. 

It is still necessary to wear an FFP2 respirator or mask of similar quality at all times while inside the building. 

 

Testing

If you test positive for Covid-19 at any time, you must report it to the faculty by sending an e-mail to koronavirus@ff.cuni.cz along with the following personal details: first name, last name, and student identification number (i.e. the number that is located under the photo on your ISIC/ID card).  

Accommodation at Charles University Dormitories 

Measures taken to prevent the spread of the coronavirus and the rules for quarantine in the dormitories of Charles University are available here: https://kam.cuni.cz/KAMEN-211.html. 

_________________________________________

UPDATED 5/30 in the section Degree Students and Exchange studentes:

From Monday, May 31, only students and staff members who meet one of the conditions below will be allowed to enter the buildings of the Faculty of Arts, CU:

 • Have no symptoms of COVID-19 disease and prove upon entry by a negative test result, either RT-PCR or antigen, which was performed in the last 7 days within the testing centres of Charles University or at any healthcare provider. It is also possible to present a test from another organization (eg employment), provided that the collection is performed by a certified antigen test and there is a stamp on the confirmation, which guarantees that the test took place with the participation of an authorized person supervising accuracy.
 • Have undergone laboratory-confirmed COVID-19 disease, the isolation period has expired according to the current emergency measure of the Ministry of Health and from the first positive POC antigen test or RT-PCR test for SARS-CoV-2 virus it has not been more than 180 days and submit the relevant solemn declaration (available at the reception or here);
 • Have a certificate issued by the Ministry of Health of the Czech Republic for vaccination against COVID-19 or:
  • at least 22 days passed since the application of the first dose of vaccine in the case of a two-dose schedule according to the SPC vaccines, but no more than 90 days if the second dose has not been applied, and they present the solemn declaration
  • or in the case of a single dose schedule under the SPC, at least 14 days have passed and they must submit a solemn declaration.

Testing within Charles University is possible at the test centre of CU Albertov in Studničková street. Testing is only possible upon prior reservation. Reservations can be made through the reservation system at https://testovani.cuni.cz/. After booking, please complete and print this confirmation. If you do not have the option to print, it will be possible to fill in the confirmation physically in the test centre before the test itself. For the purposes of booking and confirmation, the “employee number” means the ISIC card number. The test centre at Albertov will be open daily, on weekdays from 7:00 am to 5:00 pmand on weekends from 9:00 am to 4:00 pm.

Testing outside of Charles University is possible to carry out at any public testing site. In the vicinity of the faculty there are, for example, the following places:

UPDATED 5/21 in the section Knihovna [Library]:

From Tuesday May 25, 2021 the university libraries at the main building of the Faculty of Arts, Charles University (Jan Palach square 1/2), the Library of Špork’s Palace and the Library of Mongolian Studies and Tibetan Studies will reopen. The current regime for dispensing of ordered books is terminated in these libraries on 21 May 2021. The libraries of the Faculty of Arts, CU at Celetná 20 remain closed due to reconstruction, and the limited mode for loans based on an order in the Central Catalogue remains in these libraries. More information, opening hours and operating conditions can be found here: https://www.ff.cuni.cz/2021/05/provoz-knihoven-ff-uk-od-25-5-2021/

UPDATED 5/14 in the sections Degree Students and Teachers:

Pursuant to an extraordinary measure of the Ministry of Health of May 10, 2021, which forms Annex No. 6 to Government Resolution No. 448, the following exceptions to the ban on the personal presence of students at teaching and examinations apply from May 17, 2021 until further notice:

 • in-person examinations can be held without a student limit – while maintaining a mandatory distance of at least 1.5 meters
 • practical teaching and practice are possible for all students, regardless of the year and study program
 • it is possible to hold individual consultations and counselling services (eg psychological counselling). Only 1 student and 1 staff member can be present at a time.

We will provide information about any changes to the format of the final state exams as the situation develops.

UPDATED 5/4 in the sections Degree Students and Teachers:

Pursuant to an extraordinary measure of the Ministry of Health of May 3 2021, which forms Annex No. 1 to Government Resolution No. 433, the following exceptions to the ban on the personal presence of students at teaching and examinations apply from May 10 2021 until further notice:

 • in-person examinations can be held without a student limit – while maintaining a mandatory distance of at least 1.5 meters
 • practical teaching and practice are possible for all students, regardless of the year and study program
 • it is possible to hold individual consultations and counselling services (eg psychological counselling). Only 1 student and 1 staff member can be present at a time.

Changes in the possibilities of in-person examinations apply only to exams within the course of study. There is currently no change in the planned form of the state final exams. We will provide information about possible changes in connection with the development of the situation.

UPDATED 4/27 in the sections Degree Students and Teachers:

Attestation in the examination period of the summer semester can take place in two ways:

 • in person with the participation of a maximum of 10 people present in compliance with the currently valid measures (respirators, confirmation of the performed test for the SARS-CoV-2 with a negative result, etc.)
 • remotely (or partially remotely, ie hybrid) using one of the electronic platforms and tools. Please visit https://elearning.ff.cuni.cz/en/home-page/  for more information.

The guarantor of each subject shall decide on the form of attestation.

The state final examinations in the bachelor’s and master’s degree will take place in hybrid form, as planned.

UPDATED 4/23 in the sections Degree Students

Based on Government Resolution No. 393 of 19 April 2021, two extraordinary measures of the Ministry of Health were issued:

 • From Monday, 26 April 2021, students will be allowed to enter the FF UK buildings only upon presentation of a student ID card and confirmation of theSARS-CoV-2 test with a negative result (antigen or PCR). The negative test results valid for 7 days for the purpose of entering the university buildings. Exceptions to the testing are persons who have demonstrably suffered from the disease in the last 90 days and those who have been vaccinated against the disease. These two reasons canbe proved by a completed affidavit (available at the reception).
 • From Monday, 26 April 2021, students accommodated in dormitories will beallowed to enter the dormitory buildings only upon presentation of a confirmation of the test for the presence of SARS-CoV-2 with a negative result (antigen or PCR). The negative test result is valid for 7 days for the purpose ofentering the dormitory buildings. Exceptions to the testing are persons who havedemonstrably suffered from the disease in the last 90 days and those who have beenvaccinated against the disease.

If the test result is positive, the student will remain in the dormitory in his/her room and willbe required to observe all quarantine measures: the isolation period is adjusted so that for atleast 3 days before isolation is complete, the student must have no symptoms of illness, and isolation must not be shorter than 10 days. The beginning of the isolation period is calculatedfrom the day of laboratory sampling.

Testing students at Charles University:

 • Testing will begin on Saturday, 24 April 2021 at 9.00 am at the Charles University test site in Albertov (Studničkova 1, Prague 2). Testing takes place MondayFriday 7.00 – 17.00, weekend operation is 9.00 – 16.00.
 • Testing is possible only after prior reservation on the website https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov. At this time, students can only make reservations at Albertov. As the reservation system is currently only in Czech, here you will find the manual with English instructions.
 • On Thursday, 29 April 2021, the mobile testing team will be available throughout theday, primarily for students accommodated in the dormitories of Charles University, in front of the Hvězda Dormitory (again on the basis of a previous reservation via thesystem).
 • On Friday, 30 April 2021, the mobile testing team will be available throughout theday, primarily for students accommodated in the dormitories of Charles University, in front of the Otava Dormitory (again on the basis of a previous reservation via thesystem).
 • ATTENTION: Testing at Albertov is free for international students, but it may bethat the capacity will not be sufficient for the volume of students. Testing is available at many other places in Prague, but at these locations, foreign students are required to pay for the tests.

You can use, for example, the following places:

UPDATED 4/19 in the sections Degree Students and Teachers:

On the basis of an extraordinary measure of the Ministry of Health No. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN of 12 April 2021 with effect from 19 April 2021 until further notice, the following exceptions from the ban on personal presence of students at classes and exams continue to apply :

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1:1), while the possibility of full-time individual consultations also extends to counseling services (eg psychological counseling). Only 1 student and 1 staff member can participate.

UPDATED 4/9 in the sections Degree Students and Teachers:

From 12 April 2021, the following exceptions on ban of the in person teaching and exams still apply:

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1 student and 1 academic staff).

Given the end of the ban on movement between districts, travel for the purpose of participating in education outside the district will no longer require a solemn declaration or a written proof of the reason for the trip.

UPDATED 3/29 in the sections Degree Students and Teachers:

The newly issued Government Resolution No. 315 extends the effectiveness of the original Resolution No. 200 until 11 April 2021. The following exceptions on ban of the in person teaching and exams therefore continue to apply:

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1 student and 1 academic staff).

UPDATED 3/16 in the sections Degree Students and Teachers: Cancelling of graduation ceremonies.

In view of current developments, the Rector’s Board decided on March 15, 2021 to cancel all graduation ceremonies until the end of May 2021. Graduates who originally planned to participate in the cancelled graduation ceremonies in October and December 2020, and now April 2021, will be notified about new graduation dates as soon as the circumstances allow to set a new date. Graduates may still, by prior arrangement, pick up a diploma at the Student Affairs Office / PhD and Academic Qualifications Office. (Graduates from the April term will be informed via e-mail regarding this matter.) If the graduates decide to pick up the diploma, they will still have the opportunity to participate in the alternative graduation ceremony term.

UPDATED 3/9 in the section General Information: Restrictions on access to the workplace.

Pursuant to an extraordinary measure of the Ministry of Health No. MZDR9364 / 2021-1 / MIN / KAN of 5 March 2021, an employee may not be admitted to the workplace from 17 March unless he/she proves a SARS-CoV-2 test with a negative result upon entry. The negative test is valid for 7 days for the purpose of entering the workplace. Exceptions are persons who have demonstrably suffered from the disease in the last 90 days and persons who have been vaccinated against the disease. These two reasons can be proved by a completed affidavit (vaccination version/Covid version).
 
Employees of the Faculty of Arts, Charles University can use the following three testing options:
 
Main testing hub Albertov – A reservation system for testing at Albertov has started it’s operation on Monday, March 15. It is possible to book a specific time for each testing day (Mon, Wed, Fri) until the end of March. The insurance number has to be entered into the system, therefore from Wednesday 17 March it will no longer be necessary to show the insurance card at Albertov. An employee card will be enough. All information about the reservation system, including the link, will also be available for employees on the CU website in the news section.
 
Mobile sampling team:
3/23  12.30 am – 2.30 pm in front of the Faculty of Arts, CU

3/24  9.00 am – 1.00 pm in Carolinum
3/25  9:00 am – 1:00 pm in front of the Faculty of Law, CU

 
Public sampling points – possibility of testing once every 3 days – you can find a list of sampling points at https://testovani.uzis.cz/Antigen.