Studenti

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 22. 7.

Dne 28. 6. 2021 bylo vydáno opatření rektora 27/2021 Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce, kterým se ruší všechna přechodná opatření související s organizací práce v koronavirové situaci a režim na fakultě se vrací do běžného stavu. Budovy fakulty jsou tedy otevřeny i pro veřejnost, končí povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro všechny zaměstnance univerzity.

S účinností od 1. července 2021 se také ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách. Univerzita Karlova s ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, která jí ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje ke dni 30. června 2021 činnost testovacího centra, zaměstnanci ani studenti nebudou kontrolováni u vstupu do budov. Zaměstnanci mohou využít testů, které jsou hrazeny z pojištění – dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy měsíčně.

Nadále zůstává v platnosti povinnost nošení respirátorů uvnitř budov.____________________________________________________________

Zápisy do 1. ročníku bakalářského a magisterského studia

Přítomná osoba nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí předložit dokument, že:

 1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát oočkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
  • za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Z provozních důvodů vás opravdu velmi prosíme, abyste v případě prokazování bezinfekčnosti testem volili variantu 1 nebo 2. Varianta se samotestem je skutečně velmi nepraktická, vzhledem k nutnosti provést test na místě a poté čekat na jeho výsledek v prostoru fakulty atp. Předem vám upřímně děkujeme, že toto naše přání respektujete a přispějete tak k hladšímu průběhu zápisů.

Dokument prokazující vaši bezinfekčnost (v listinné podobě nebo v mobilním telefonu) mějte prosím připravený při vstupu do budovy. S ohledem na nutnou kontrolu prosíme počítejte s určitou časovou rezervou a dostavte se do budovy zhruba 30 minut před začátkem zápisu, tak, abyste v uvedený začátek zápisu již byli přítomni v aule (místnosti P131).

Bez prokázání bezinfekčnosti nebude účast na zápisu umožněna.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny jednotlivých oddělení děkanátu najdete na jejich stránkách, přístupných odsud: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ . Prosíme vás, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

 

Výuka, zkoušky

Atestace mohou probíhat dvěma způsoby (přičemž volba formy atestace je na garantovi každého předmětu):

 • prezenčně za dodržení aktuálně platných opatření
 • distančně (případně částečně distančně, tj. hybridně) za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/.

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském stupni studia v zářijovém termínu proběhnou standardní – tedy prezenční – formou.

Platí povinnost nošení respirátorů uvnitř budov. Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, která nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména zpěv, tělocvik, hra na dechové nástroje),
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • osoby pracující v kanceláři s jedním spolupracovníkem,
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu,
 • zákazníci provozovny stravovacích služeb v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.

 

Slavnostní obřady – promoce

 • Aktuální podmínky pro účast na slavnostních obřadech budou doplněny v závislosti na vývoji epidemické situace.

 

Koleje a Menzy

Aktuální informace a hygienická opatření pro vstup na koleje a do menz naleznete zde: https://kam.cuni.cz/KAM-623.html