Studenti

aktualizováno 9. 10.

Podle nového nařízení vlády se výjimka ze zákazu osobní účasti na výuce vztahuje již pouze na lékařské fakulty. Na FF UK tedy musí od pondělí
12. 10. 2020 prozatím do 25. 10. 2020 probíhat veškerá výuka distančně. 

Vyučující předmětů, kterých se dosavadní výjimka týkala, informují studenty zapsané v daných předmětech a  sdělí jim, jak bude výuka probíhat po dobu zpřísněných opatření.

aktualizováno 5. 10.

Rušení promocí [informace v českém znakovém jazyce]

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemické situace byly zrušeny bakalářské (13. a 14. 10.), magisterské (16. a 20. 10.) i doktorské (20. 10.)  promoce v říjnovém termínu. O možnostech vyzvednutí diplomu budou absolventi během následujících dnů informováni e-mailem. Stejně tak budou posléze informováni ve věci náhradního termínu promoce, který bude stanoven, jakmile to situace dovolí.

Výdej průkazů UK [informace v českém znakovém jazyce]

Centra výdeje průkazů UK fungují bez omezení.

Připomínáme, že při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy.

Při rezervaci přepážky pro velké skupiny zahraničních studentů je třeba dodržovat předem domluvený postup (např. rozdělení skupiny na několik menších, český doprovod apod.).

Menzy [informace v českém znakovém jazyce]

V tomto týdnu zůstává zachován provoz všech menz. V příštím týdnu bude rozhodnuto, s ohledem na počty vydaných jídel a na předpokládanou vytíženost jednotlivých menz, o uzavření některých kuchyní a o dovozu jídel do provozoven.

Koleje [informace v českém znakovém jazyce]

Nástupy na koleje v hlavním městě Praze jsou posunuty k termínu 1. 11. 2020.

Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020.

Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování.

Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn.​

Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni nenavštěvují praktické vyučování, mohou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí.Studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazená dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci.

Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK.

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.bounce@kam.cuni.cz.

aktualizováno 23. 9. [informace v českém znakovém jazyce]

Možnosti zápisu do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia

S ohledem na překotný vývoj a opatření týkající se koronaviru došlo k zrušení náhradního termínu zápisu do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia, který byl plánován na 30. září 2020. Tento den, tedy 30. září, bude však možné se osobně do studia zapsat v čase rozšířených úředních hodin studijního oddělení, přičemž zápis bude upraven tak, aby proběhl se zvýšeným důrazem na platná hygienická opatření. Podrobné informace obdrží potenciální účastníci prostřednictvím e-mailu do konce tohoto týdne. Pro budoucí studenty, kteří se ze závažných důvodů (nemoc, karanténa, pobyt v cizině) nebudou moct zapsat v rozšířených úředních hodinách, bude spuštěna možnost distančního zápisu. I v této věci budou úspěšní uchazeči o studium blíže informováni e-mailem, a to v první polovině příštího týdne.

aktualizováno 21. 9. [informace v českém znakovém jazyce]

V návaznosti na nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020, které s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole, doplňujeme následující pokyny:

  • Zahájení výuky distanční formou s sebou nese zvýšené nároky na komunikaci mezi studenty a vyučujícími, resp. fakultou, a proto prosíme všechny studenty o aktivní spolupráci.
  • Studenti jsou povinni zkontrolovat kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve Studijním informačním systému (SIS), na kterou budou průběžně dostávat informace k organizaci studia v zimním semestru. Tuto adresu udržujte aktualizovanou a pravidelně kontrolujte příchozí zprávy.
  • Pravidelně sledujte informace na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/ a webové stránky jednotlivých základních součástí.
  • Termíny stanovené harmonogramem akademického roku zůstávají v platnosti. SIS se pro zápis předmětů zimního semestru otevře 25. 9. 2020 ve 14.00 hod. Akademický rok zahájíme 1. 10. 2020.
  • Pokud není v sylabu předmětu uvedeno jinak, bude předmět v zimním semestru vyučován distančně. Prezenční forma je možná pouze u předmětů, na které se zákaz osobní přítomnosti ve výuce nevztahuje (viz aktualita z 18. 9. 2020). Tato informace bude v sylabu jasně označena nejpozději 24. 9. před otevřením SIS pro zápis do předmětů.
  • V průběhu prvního týdne semestru dostanou studenti zapsaní do předmětu na e-mailovou adresu uvedenou v SIS zprávu s úvodními informacemi k realizaci předmětu a elektronickou platformou, přes kterou s nimi bude vyučující v kontaktu.
  • Studenti dostanou informaci o konzultačních hodinách vyučujících a způsobech, jakými mohou konzultace realizovat – elektronická platforma, telefonicky apod.
  • Připomínáme povinnost fakulty evidovat nemocné studenty a zaměstnance s covid-19 a prosíme o součinnost. Pokud onemocníte, oznamte to obratem na kontaktní e-mail koronavirus@ff.cuni.cz.

Rušení imatrikulací [informace v českém znakovém jazyce]

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se ruší imatrikulační obřady všech studentů prvních ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia, které měly proběhnout 7. a 8. října 2020.

Opatření na zápisech [informace v českém znakovém jazyce]

Z důvodu aktuálně platných opatření v souvislosti s koronavirem platí povinnost dostavit se k zápisu v roušce (zápis je vnitřní hromadnou akcí, na níž je přítomno více než 100 účastníků). Z praktických důvodů vás též prosíme, abyste si nezapomněli přinést vlastní psací potřeby.

Povinná evidence případů Covid-19 [informace v českém znakovém jazyce]

Na základě sdělení rektora jsme jako fakulta povinni evidovat všechny případy Covid-19 pozitivních studentů. Pokud budete mít pozitivní test na Covid-19, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve fakultě a případně koleji, na které jste ubytováni.  Informaci fakultě prosím sdělte zasláním e-mailu na adresu koronavirus@ff.cuni.cz. V textu e-mailu kromě svého jména prosím nezapomeňte uvést i identifikační číslo studenta (tj. číslo, které se na průkazu ISIC nachází pod fotografií). Pokyny Kolejí a menz UK jsou k dispozici zde: https://kam.cuni.cz/KAM-623.html.

Nabídka služeb Poradenského centra FF UK v Hybernské

[informace v českém znakovém jazyce]

I přes omezení vyplývající z vyhlášení nouzového stavu bychom Vás rádi upozornili na nabídku služeb pro studenty FF UK v rámci Poradenského centra Hybernská, které v rámci možností chceme i nadále nabízet. Kromě sociálně-právní poradny, psychologického, profesního nebo studijního poradenství, budeme i v letním semestru otevírat několik adaptačních a zážitkových skupin, které se mimo jiné zaměřuji na seberozvoj, komunikaci a sebepoznání. Pokud patříte mezi ty, které nabídka osloví a budete mít zájem skupiny navštěvovat, podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz, popřípadě Facebookovém profilu Poradenského centra Hybernská https://www.facebook.com/poradenskecentrumHybernska/.  Pod kolonkou „služby“ naleznete podrobnější informace a kontakty. 

V ZS 2020 otvíráme tyto zážitkové skupiny:
Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky 
Zážitková skupina: Tělo a hlas
Workshop arteterapie a artefiletiky 
Workshop propojující arteterapii a tanec 

V ZS 2020 nově otvíráme:

Vyrovnávací kurz akademických dovedností
Vyrovnávací kurz anglického jazyka
Podpůrné skupiny

V ZS 2020/2021 se budou otevírat 2 podpůrné skupiny. Obě poběží v online režimu.

– Podpůrná skupina pro studenty – rodiče

– Podpůrná skupina pro ty, kterým už není 20

Vice informací a kontakt na lektory najdete na webových stránkách PCH v záložce “Služby’‘.

[informace v českém znakovém jazyce]

Vyrovnávací kurz akademických dovedností

Seminář je zaměřen na studenty FF UK, kteří pociťují nejistotu plynoucí z přechodu z typově odlišného studia na střední škole a mají problémy s adaptací na podmínky a požadavky vysokoškolského studia. Primárně se tedy zaměřuje na nové studenty FF UK, příp. na studenty nižších ročníků studia. Hlavním cílem předmětu je nácvik a osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro úspěšné studium na FF UK.

[informace v českém znakovém jazyce]

Vyrovnávací kurz anglického jazyka

Kurz Angličtina A1. Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní A1 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Kurz není určen pro úplné začátečníky (úroveň A0), což je dáno specifikou e-learningového formátu kurzu. 

[informace v českém znakovém jazyce]

Pro úplnost uvádíme, že podmínky realizace jednotlivých aktivit se mohou měnit v závislosti na vývoji aktuální situace a vyhlášených mimořádných opatření. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

Doufáme, že nabízené služby vás podpoří ve vašem osobním i studijním životě!

[informace v českém znakovém jazyce]