Studenti

Pokud se okolnosti nezmění natolik, že by bylo potřeba toto rozhodnutí přehodnotit, bude od 13. 12. 2021 do konce semestru 7. 1. 2022 výuka probíhat v hybridním režimu. Základem je prezenční výuka všude, kde je to možné. Pokud z personálních, organizačních či jiných vážných důvodů není možná prezenční výuka, může garant studijního programu s vedoucím základní součásti rozhodnout o distanční výuce. Když to technické možnosti pracoviště dovolí, doporučujeme využívat i možnost hybridní výuky kombinující prezenční výuku s online připojením pro studenty, kteří se nemohou výuky zúčastnit.

Žádáme studenty, aby průběžně sledovali svoje e-mailové schránky, jejichž adresy mají uvedené v SIS. Jejich prostřednictvím budou od jednotlivých vyučujících dostávat informace k výuce konkrétních předmětů.

Prosím všechny o trpělivost a spolupráci, forma výuky se může měnit podle aktuální situace (nemoc, karantény apod.).

——————————–
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Proděkanka pro studium

 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 11.

Od 15. 11. 2021 do odvolání platí aktualizované opatření Ministerstva zdravotnictví

 • v rámci dosavadní povinnost používat respirátor v budově vysoké školy (viz níže) se mění pouze to, že výjimku z užívání respirátorů mají i nadále studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, ale pouze pokud se tohoto vzdělávání v daném místě a čase účastní nejvýše 50 studentů.

I nadále platí doporučení Krizového štábu FF UK, aby byly respirátory používány při veškeré výuce, a to i v menších skupinách. V rámci vzájemné ohleduplnosti noste prosím respirátory vždy, když o to budete požádáni.

 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 8. 11.

Pro provoz Filozofické fakulty UK platí omezení, která jsou nastavena vládou v mimořádných opatřeních:

 1. Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátoru třídy FFP2 nebo obdobného ochranného prostředku (např. KN95) je povinné ve všech vnitřních (tj. nikoli pouze „společných vnitřních“) prostorách fakulty.
Povinnost nosit respirátory se nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména jde o tělocvik),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni s rozestupem alespoň 1,5 metru,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud jsou od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru.

Zvláště připomínáme, že se tato povinnost vztahuje i na prostory knihoven FF UK.

 1. Bezinfekčnost
 • Obecné podmínky pro vstup do budov zůstávají stejné jako doposud (tj. studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích; zaměstnanci nemusejí prokazovat bezinfekčnost v případě, kdy vstupují do budovy za účelem výkonu svých pracovních povinností).
 • Všechny osoby, které jeví příznaky respiračního onemocnění, mají nadále zakázán vstup do budov FF UK.
 • Krizový štáb doporučuje, aby se na všech akcích v prostorách fakulty, které nesouvisejí s pedagogickou, tvůrčí nebo administrativní činností vykonávanou v rámci pracovní náplně daných osob či povinností daných studijními plány, vyžadovalo od zúčastněných osob splnění podmínky O-T-N.
 1. Podmínka O-T-N a její podoba po 1. 11. 2021

Podmínku O-T-N (očkování–test–prodělaná nemoc), kterou lze prokázat bezinfekčnost všude tam, kde se splnění této podmínky vyžaduje, splňují s platností od 1. 11. osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Doporučení krizového štábu FF UK

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci důrazně doporučujeme, aby všechny osoby pobývající v budovách FF UK nejen důsledně dodržovaly všechna platná hygienická opatření, ale aby také jednaly podle principu vzájemné ohleduplnosti. Zejména žádáme všechny, aby

 • nevstupovali do prostor fakulty, pokud pocítí příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, teplotu apod.,
 • nosili respirátor i v průběhu výuky, pokud o to budou požádáni.

 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 30. 9.

Na základě aktuálních vládních opatření platí pro výuku v zimním semestru následující pravidla.

Výuka probíhá prezenčně. Výjimkou jsou předměty, u kterých garant studijního programu rozhodl o přechodu na distanční výuku. O těchto výjimkách informuje studenty příslušná katedra či ústav. Přímo při výuce nejsou ani vyučující, ani studenti povinni mít nasazené respirátory. Mimo výuku platí povinnost nosit respirátory ve společných prostorách fakulty.

Povinnost kontrolovat covidovou bezinfekčnost aktuálně platí pouze pro akademické obřady a zápisy do studia. Na vzdělávání a zkoušky se tato povinnost nyní bez ohledu na počet účastníků nevztahuje, a kontrola tedy nebude probíhat ani u vstupů do budov, ani ze strany vyučujících v učebnách.

O případných změnách budeme včas informovat.

 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 22. 7.

Dne 28. 6. 2021 bylo vydáno opatření rektora 27/2021 Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce, kterým se ruší všechna přechodná opatření související s organizací práce v koronavirové situaci a režim na fakultě se vrací do běžného stavu. Budovy fakulty jsou tedy otevřeny i pro veřejnost, končí povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro všechny zaměstnance univerzity.

S účinností od 1. července 2021 se také ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách. Univerzita Karlova s ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, která jí ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje ke dni 30. června 2021 činnost testovacího centra, zaměstnanci ani studenti nebudou kontrolováni u vstupu do budov. Zaměstnanci mohou využít testů, které jsou hrazeny z pojištění – dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy měsíčně.

Nadále zůstává v platnosti povinnost nošení respirátorů uvnitř budov.____________________________________________________________

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny jednotlivých oddělení děkanátu najdete na jejich stránkách, přístupných odsud: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ . Prosíme vás, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

 

Výuka, zkoušky

Atestace mohou probíhat dvěma způsoby (přičemž volba formy atestace je na garantovi každého předmětu):

 • prezenčně za dodržení aktuálně platných opatření
 • distančně (případně částečně distančně, tj. hybridně) za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/.

Platí povinnost nošení respirátorů uvnitř budov. Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, která nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména zpěv, tělocvik, hra na dechové nástroje),
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • osoby pracující v kanceláři s jedním spolupracovníkem,
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu,
 • zákazníci provozovny stravovacích služeb v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.

Slavnostní obřady – promoce

 • Z rozhodnutí jeho Magnificence pana rektora se promoce počínaje úterým 23. 11. 2021 ruší a budou uskutečněny v náhradním termínu.

Slavnostní obřady – imatrikulace

 • Imatrikulace studentů prvních ročníků FF UK byly v akademickém roce 2021/2022 ZRUŠENY

Koleje a Menzy

Aktuální informace a hygienická opatření pro vstup na koleje a do menz naleznete zde: https://kam.cuni.cz/KAM-623.html