Akce / Events

V případě pořádání konferencí a jiných akcí při FF UK platí dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27. 9. 2021 následující opatření:

 1. v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“), pokud má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16,
 2. v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b) nebo e),
 3. zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy neboje dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
 4. nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
 5. vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Bod I/16: stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2snegativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

 


 

When holding a conference and other events under the Faculty of Arts, Charles University, the following measures apply in accordance with the Extraordinary Measure of the Ministry of Health No. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN of 27 September 2021:

a. when the event is held in a space with a capacity of up to 3000 present spectators and visitors (hereinafter “visitors”), and there should be more than 20 visitors present, all visitors must meet the conditions stipulated in the point I/16,

b. when the event is held in a space with a capacity of more than 3000 visitors present, the 3000 visitors must meet the conditions stipulated in the point I/16, and at least a half of these visitors must meet the conditions stipulated in point I/16 (c) or (d) and the rest of the capacity may meet the conditions stipulated in point I/16 (a), (b), or (e);

c. it forbids attending the event to persons who show clinical signs of COVID-19, or to those who, in case there should be present more than 20 visitors at the same time, do not meet the conditions stipulated in point I/16, except for children under 6 years old; the conditions do not have to be met when the event is attended solely by children, pupils, or students of the same school as a part of their education, or when they are supervised, or when the organizer divides the space so that the children, pupils, or students of the same school all use separate space from other persons attending these events,

d. it directs the event organizer must verify that a person, obliged to meet the conditions stipulated in point I/16, meets these conditions upon entry, and the person is obliged to prove to the organizer meeting the conditions stipulated in point I/16; when the person does not prove the meeting of the conditions stipulated in point I/16, the organizer is prohibited to allow this person entry,

e. the distance between the visitors and stage, or other space designated for performers or sports ground, should be at least 2 m.

Point I/16: the following conditions shall be imposed on persons entering certain indoor and outdoor spaces, attending mass events, and other activities. If required by the extraordinary measure:

a. the person has undergone an RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no older than 7 days, or
b. the person has undergone a rapid antigen test (RAT) for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no older than 72 hours carried out by a healthcare professional, or
c. the person was vaccinated against COVID-19 disease, and provides the National Certificate as proof of the vaccination or related certificate issued in accordance with the Regulation of the European Union on the digital certificate EU COVID, provided that at least 14 days have elapsed from the completion of the vaccination schedule; as a National Certificate is considered a written certification of the vaccination issued in, at least, English by an authorised person operating in a third country, a model of which is published in the list of recognised national certificates on the website of the Ministry of Health; the written certification must contain detail of the vaccinated person, the type of administered vaccine, identification of the person who issued the certification, and these details must be verifiable by remote access directly from the written certification, provided that the vaccination was administered
i. by using a medicinal product containing COVID-19 vaccine authorised under regulation (EC) No 726/2004, or
ii. by using a medicinal product, the manufacture of which is in accordance with a patent for a medicinal product referred to in point i), provided that this medicinal product is also approved by the World Health Organization for emergency use, or
d. the person suffered a laboratory-confirmed COVID-19 disease and the isolation period has expired in accordance with the applicable emergency measure of the Ministry of Health, and no more than 180 days have elapsed since the first positive rapid antigen test (RAT) for SARS-CoV-2 or RT-PCR test for SARS-CoV-2; or
e. the person undergoes rapid antigen test (RAT) for SARS-CoV-2 manufactured as a self-test (to be used by lay persons) on-the-spot, the result of which is negative; likewise, at the event, if the person proves to have undertaken a rapid antigen test (RAT) under the supervision of a healthcare professional via an online service no longer than 24 hours before the event, and proves to have undergone this test and its negative result by presenting a certification issued by the healthcare provider.