Knihovna

English see below

aktualizováno 21. 5.

Od úterý 25. 5. 2021 dochází ke znovuotevření knihoven v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2), Knihovny Šporkova paláce a Knihovny mongolistiky a tibetanistiky. Stávající režim výdeje objednaných knih je v těchto knihovnách ukončen k 21. 5. 2021. Knihovny FF UK na adrese Celetná 20 zůstávají z důvodu rekonstrukce mimo provoz a omezený režim výpůjček na základě objednávky zůstává v těchto knihovnách zachován.

Více informací, otevírací doby a podmínky provozu najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/2021/05/provoz-knihoven-ff-uk-od-25-5-2021/

aktualizováno 23. 4.

Na základě opatření přijatého 23. 4. bude od pondělí 26. 4. umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Toto opatření se automaticky vztahuje na veškeré návštěvy knihoven. Více informací a výjimky zde.

aktualizováno 12. 1.

Od středy 13. 1. 2021 bude v omezeném režimu opět obnoven výdej objednaných výpůjček.

Výpůjčky budou poskytovány studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy* na základě uživatelem zadané objednávky v Centrálním katalogu UK. Výdej objednaných knih bude realizován pouze ve stanovených výdejních místech. Věnujte prosím zvýšenou pozornost stanoveným podmínkám služby zde.

___

* Výpůjční služby budou poskytovány výhradně studentům a zaměstnancům UK bez ohledu na fakultní příslušnost. Veškeré služby veřejnosti (externí uživatelé, CŽV, U3V a široká veřejnost) jsou nadále do odvolání pozastaveny.

aktualizováno 29. 12.

OD 4. 1. 2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU UZAVŘENY VŠECHNY KNIHOVNY FF UK V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM ČR DO 5. STUPNĚ PES.

  • Všechny výpůjčky končící v období uzavírky knihovny budou prodlouženy.
  • Výdej knih na základě objednávky v Centrálním katalogu UK je pozastaven. Objednávání knih však zůstává v provozu.
  • Bližší informace o uzavírce knihoven FF UK najdete zde (česky).
  • S veškerými dotazy v souvislosti s provozem knihoven se prosím obracejte výhradně e-mailem na adresu knihovna@ff.cuni.cz. Telefonáty z provozních důvodů do odvolání nemůžeme vyřizovat.

aktualizováno 24. 11.

Od úterý 1. 12. budou v omezeném režimu opět spuštěny výpůjční služby knihoven FF UK.

[informace v českém znakovém jazyce]

Výpůjčky budou poskytovány studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy* na základě uživatelem zadané objednávky v Centrálním katalogu UK. Výdej objednaných knih bude realizován pouze ve stanovených výdejních místech. Věnujte prosím zvýšenou pozornost stanoveným podmínkám služby zde.

* Výpůjční služby budou poskytovány výhradně studentům a zaměstnancům UK bez ohledu na fakultní příslušnost. Veškeré služby veřejnosti (externí uživatelé, CŽV, U3V a široká veřejnost) jsou nadále do odvolání pozastaveny.

aktualizováno 21. 10.

OD 22. 10. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU UZAVŘENY VŠECHNY KNIHOVNY FF UK V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR.

[informace v českém znakovém jazyce]

Všechny výpůjčky končící v období uzavírky knihovny budou prodlouženy. Lhůta pro vrácení dotčených výpůjček bude končit 14 kalendářních dnů po znovuotevření knihovny. Výdej knih na základě objednávky v Centrálním katalogu UK prozatím není možné zavést.

S veškerými dotazy v souvislosti s provozem knihoven se prosím obracejte výhradně e-mailem na adresu knihovna@ff.cuni.cz. Telefonáty z provozních důvodů do odvolání nemůžeme vyřizovat.

aktualizováno 14. 10.

Z důvodu pokynu Rektorátu UK jsou od 14. 10. do odvolání uzavřeny studovny všech knihoven FF UK*.

[informace v českém znakovém jazyce]

Přístup k volným výběrům zůstává zachován. Žádáme uživatele, aby pobyt v knihovně zkrátili na nezbytné minimum a dodržovali hygienické pokyny a pokyny personálu.

* Výjimkou může být pobyt ve studovnách za účelem studia dokumentů se statusem „Prezenční“ či „Přísně prezenční“. Rozhodující slovo má vždy personál knihovny.

aktualizováno 30. 9.

Z důvodu zákazu vstupu veřejnosti do budov FF UK se až do odvolání pozastavuje poskytování veškerých služeb knihoven veřejnosti, včetně nositelů průkazů externích uživatelů služeb UK, Alumni UK a ČZV UK. Vstup do budovy za účelem vrácení již vypůjčených knih bude umožněn. Služby jsou beze změny poskytovány všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy bez ohledu na fakultu.

aktualizováno 25. 9.

Služby knihoven a provoz

Služby knihoven jsou studentům a zaměstnancům UK poskytované bez omezení. Od 23. 9. do odvolání je snížena kapacita studoven ve všech knihovnách FF UK na 10 osob. Je vyžadováno dodržování stanovených hygienických pokynů – nošení ochrany obličeje, dezinfekce rukou při vstupu a dodržování rozestupů.

U některých knihoven dochází z provozních důvodů ke zkrácení otevírací doby. Knihovna Jana Palacha bude od 29. 9. otevřena v režimu pondělí–pátek 10–17h. Podívejte se na otevírací doby ostatních knihoven.

Vracení knih a bezkontaktní služby

Až do odvolání vyzýváme čtenáře, aby při vracení knih preferovali vracení prostřednictvím biblioboxů a využívali v maximální možné míře bezkontaktní služby knihoven (půjčování přes selfchecky ve vybraných knihovnách, bezhotovostní platba pokut, tisk z vlastního zařízení).

Situace se dynamicky vyvíjí, pro aktuální informace sledujte prosím tuto informační stránku nadále. Informace o provozu knihoven najdete taktéž na Facebooku.


updated 5/21

From Tuesday May 25, 2021 the university libraries at the main building of the Faculty of Arts, Charles University (Jan Palach square 1/2), the Library of Špork’s Palace and the Library of Mongolian Studies and Tibetan Studies will reopen. The current regime for dispensing of ordered books is terminated in these libraries on 21 May 2021. The libraries of the Faculty of Arts, CU at Celetná 20 remain closed due to reconstruction, and the limited mode for loans based on an order in the Central Catalogue remains in these libraries. More information, opening hours and operating conditions can be found here: https://www.ff.cuni.cz/2021/05/provoz-knihoven-ff-uk-od-25-5-2021/

updated 4/23

According to the measure from April 23, entry to the buildings of the Faculty of Arts, Charles University will be allowed from Monday April 26 only upon presentation of a student ID card and confirmation of the SARS-CoV-2 test with a negative result (antigen or PCR). This measure automatically applies to all library visits. More information and exceptions is available here.

updated 12/29

FROM JANUARY 4 2021 UNTIL FURTHER NOTICE, ALL FF UK LIBRARIES WILL BE CLOSED IN CONNECTION WITH THE TRANSITION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE 5TH STAGE OF THE ANTI-EPIDEMIC SYSTEM.

  • All loans ending during the library’s closing period will be extended.
  • Dispensing of books based on an order in the Central Catalog of the CU is suspended. Ordering of books, however, remains running.
  • More information about the closing of FF UK libraries can be found here.
  • If you have any questions regarding the operation of libraries, please contact the library exclusively by e-mail library@ff.cuni.cz. Phone calls cannot be handled until further notice.

updated 11/24

From Tuesday, December 1, the lending services of the FF UK libraries will be launched again in limited mode.

Loans will be provided to students and employees of Charles University* based on their order in the Central Catalog of Charles University. The ordered books will be carried out only at the designated dispensing points. Please, pay close attention to the terms of service set out here.

*Lending services will be provided exclusively to students and staff of Charles University, regardless of faculty affiliation. All services to the public (external users, lifelong learning, U3A and the general public) continue to be suspended until further notice.

updated 10/21

ACCORDING TO THE ORDER OF THE CZECH GOVERNMENT, ALL LIBRARIES OF THE FACULTY OF ARTS, CHARLES UNIVERSITY ARE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE.  

All loans ending during the library’s closing period will be automatically extended. The period for returning loans will end two weeks after the reopening of the library. It is not possible at the moment to order and borrow books through the Central Catalogue of the Charles University. 

Should you have any questions regarding the libraries’ operation, please contact knihovna@ff.cuni.cz. For operational reasons we are not able to answer calls until further notice.

updated 10/14

Due to a direction from the Rectorate of Charles University, the study rooms of all libraries of the Faculty of Arts, Charles University* are closed from 14 October until further notice. Access to free selections is maintained. We ask users to reduce their stay in the library to the necessary time and to follow the hygienic measures and instructions of the staff.

* An exception may be a stay in study rooms for the purpose of studying documents with the „In-house loan“ or „Strictly in-house loan“ status. The library staff always has the final word.

updated 30/9

Prohibition of public entrance and suspension of services

Due to the ban on public entry into the buildings of the Faculty of Arts, Charles University, all public library services are suspended until further notice. This includes holders of cards for external users, UK Alumni and the lifelong learning program (ČZV UK). It is possible to enter the building only to return borrowed books. Services are provided without change to all students and employees of Charles University, regardless of the faculty.

updated 9/25

Services and operation of libraries

Libraries are open and operating for students and staff of the Faculty of Arts (CU) without restrictions. From 23 September until further notice, the capacity of study rooms in all libraries of the Faculty of Arts, Charles University is reduced to 10 people. Adherence to the established hygienic measures is required – wearing face mask, disinfecting hands upon entering and keeping the recommended distance from others.

Some libraries have reduced opening hours for operational reasons. The Jan Palach Library will be open from 29 September, Monday-Friday from 10 am to 5 pm. See the opening hours of other libraries.

Book return and contactless services

Until further notice, we encourage readers to return books through biblioboxes and to use contactless services of libraries as much as possible (lending through self-checkouts in selected libraries, cashless payment of fines, printing from their own devices).

The situation continues to evolve, so for current information, please follow this page. You can also find library operation information on Facebook.