Knihovna

English see below

aktualizováno 21. 10.

OD 22. 10. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU UZAVŘENY VŠECHNY KNIHOVNY FF UK V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR.

[informace v českém znakovém jazyce]

Všechny výpůjčky končící v období uzavírky knihovny budou prodlouženy. Lhůta pro vrácení dotčených výpůjček bude končit 14 kalendářních dnů po znovuotevření knihovny. Výdej knih na základě objednávky v Centrálním katalogu UK prozatím není možné zavést.

aktualizováno 14. 10.

Z důvodu pokynu Rektorátu UK jsou od 14. 10. do odvolání uzavřeny studovny všech knihoven FF UK*.

[informace v českém znakovém jazyce]

Přístup k volným výběrům zůstává zachován. Žádáme uživatele, aby pobyt v knihovně zkrátili na nezbytné minimum a dodržovali hygienické pokyny a pokyny personálu.

* Výjimkou může být pobyt ve studovnách za účelem studia dokumentů se statusem „Prezenční“ či „Přísně prezenční“. Rozhodující slovo má vždy personál knihovny.

aktualizováno 30. 9.

Z důvodu zákazu vstupu veřejnosti do budov FF UK se až do odvolání pozastavuje poskytování veškerých služeb knihoven veřejnosti, včetně nositelů průkazů externích uživatelů služeb UK, Alumni UK a ČZV UK. Vstup do budovy za účelem vrácení již vypůjčených knih bude umožněn. Služby jsou beze změny poskytovány všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy bez ohledu na fakultu.

aktualizováno 25. 9.

Služby knihoven a provoz

Služby knihoven jsou studentům a zaměstnancům UK poskytované bez omezení. Od 23. 9. do odvolání je snížena kapacita studoven ve všech knihovnách FF UK na 10 osob. Je vyžadováno dodržování stanovených hygienických pokynů – nošení ochrany obličeje, dezinfekce rukou při vstupu a dodržování rozestupů.

U některých knihoven dochází z provozních důvodů ke zkrácení otevírací doby. Knihovna Jana Palacha bude od 29. 9. otevřena v režimu pondělí–pátek 10–17h. Podívejte se na otevírací doby ostatních knihoven.

Vracení knih a bezkontaktní služby

Až do odvolání vyzýváme čtenáře, aby při vracení knih preferovali vracení prostřednictvím biblioboxů a využívali v maximální možné míře bezkontaktní služby knihoven (půjčování přes selfchecky ve vybraných knihovnách, bezhotovostní platba pokut, tisk z vlastního zařízení).

Situace se dynamicky vyvíjí, pro aktuální informace sledujte prosím tuto informační stránku nadále. Informace o provozu knihoven najdete taktéž na Facebooku.

updated 10/14

Due to a direction from the Rectorate of Charles University, the study rooms of all libraries of the Faculty of Arts, Charles University* are closed from 14 October until further notice. Access to free selections is maintained. We ask users to reduce their stay in the library to the necessary time and to follow the hygienic measures and instructions of the staff.

* An exception may be a stay in study rooms for the purpose of studying documents with the „In-house loan“ or „Strictly in-house loan“ status. The library staff always has the final word.

updated 30/9

Prohibition of public entrance and suspension of services

Due to the ban on public entry into the buildings of the Faculty of Arts, Charles University, all public library services are suspended until further notice. This includes holders of cards for external users, UK Alumni and the lifelong learning program (ČZV UK). It is possible to enter the building only to return borrowed books. Services are provided without change to all students and employees of Charles University, regardless of the faculty.

updated 9/25

Services and operation of libraries

Libraries are open and operating for students and staff of the Faculty of Arts (CU) without restrictions. From 23 September until further notice, the capacity of study rooms in all libraries of the Faculty of Arts, Charles University is reduced to 10 people. Adherence to the established hygienic measures is required – wearing face mask, disinfecting hands upon entering and keeping the recommended distance from others.

Some libraries have reduced opening hours for operational reasons. The Jan Palach Library will be open from 29 September, Monday-Friday from 10 am to 5 pm. See the opening hours of other libraries.

Book return and contactless services

Until further notice, we encourage readers to return books through biblioboxes and to use contactless services of libraries as much as possible (lending through self-checkouts in selected libraries, cashless payment of fines, printing from their own devices).

The situation continues to evolve, so for current information, please follow this page. You can also find library operation information on Facebook.